Renly har til enhver tid ret til at opdatere eller revidere Standardvilkår. Hvis vi reviderere Standardvilkår vil de træde i kraft 30 dage efter de er blevet gjort tilgængelige på www.renly.dk. Du indvilliger i at gennemse Standardvilkår med jævne mellemrum for at være opdateret og holde dig orienteret om eventuelle ændringer. Du kan til enhver tid se Standardvilkår ved at klikke på linket “Standardvilkår” nederst på hjemmesiden. Din fortsatte anvendelse af vores rengøringsservice 30 dage efter ændringer i Standardvilkår er offentliggjort på www.renly.dk betyder, at du accepterer alle ændringerne. Hvis du ikke kan accepterer ændringerne eller de betingelser, der er sat op i Standardvilkår, er dit eneste retsmiddel at stoppe med at anvende vores rengøringsservice, og bede om opsigelse.

1. Leverance

Renly leverer normalt rengøringsydelser i hverdagene (dog undtaget
helligdage) i tidsrummet fra kl. 8.00- 16.00. Vi giver ingen faste tider. Vi gør opmærksom på at under sygdom og aflysninger fra vores kunder, kan de aftalte tider, blive rykket på selve dagen. Renly skal levere rengøringsydelserne samvittighedsfuldt og fagligt kompetent i overensstemmelse med god professionel standard og praksis, og som hovedregel på de samme tidspunkter.

2. Betaling

Alle priser er inkl. moms, materialer, kørsel og parkering. Faktura fremsendes via mail, en gang hver måned, med betalingsfrist på 8 dage netto. Kunden er selv ansvarlig for at tjekke Spam mappe. Hvis vi ikke kan gøre rent på den aftalte dag, grundet en hvilken som helst årsag fra kundens side, vil kunden stadig bliver faktureret for at vi kom og gik igen, forgæves.

3. Tilfredshedsgaranti

Vi ønsker altid at forbedre os, og har du derfor ris eller ros er du altid velkommen til at sende en e-mail til: kontakt@renly.dk. Klager skal dog sendes indenfor 12 timer efter rengøringen er overstået. Vi vil besvare jeres henvendelser hurtigst muligt, og vil om nødvendigt sende rengøringspersonale for at rette op på opgaven indenfor 48 timer. Rabat gives kun indenfor rimelighedens grænser. Hvis et gulv f.eks. ikke er blevet vasket ordentligt, kommoden ikke er afstøvet ordentligt eller der stadig er lidt edderkoppevæv i hjørnet, kan der ikke tilbydes rabat, men vi kan derimod aftale et tidspunkt indenfor 48 timer, hvor rengøringspersonalet bliver sendt tilbage, for at rette op på manglerne.

4. Kundens medvirken

Rengøringsfirmaet Renly stiller krav om, at du som kunde sørger for at der er opryddet, inden et rengøringsbesøg, så rengøringen kan udføres grundigt, effektivt og til tiden.

Rengøringsfirmaet Renly forbeholder sig retten til at tage billeder af indretningen hos kundens hjem, til brug som dokumentation, i forbindelse med et krav, under udførelsen af den aftalte rengøringsopgave.

Rengøringsfirmaet Renly sletter dokumentationen, ligeså snart der bliver vurderet at der ikke længere er behov for at opbevare dem.

Du, som kunde hos Rengøringsfirmaet Renly, er forpligtet til at give os besked, hvis der har været ændringer i dine kontaktoplysninger, så som telefonnummer eller e-mail adresse, da vores løbende kommunikation med jer foregår over telefonen eller e-mail.

5. Klager

Klagens omfang skal beskrives og godkendes mellem Renly og kunden, før der aftales hvordan at klagen skal behandles. Klager skal dokumenteres, i form af billeder eller lignende.

6. Ændringer

Enhver ændring i abonnementsaftalen er kun gyldig efter skriftlig aftale mellem Renly og kunden. Der kan forekomme ændring af tilbud/pris efter opstartsmøde og 1. rengøring. Prisen kan stige i tilfælde af at parkering for vores medarbejder ikke er mulig eller vanskeligt, eller andre uforudsigelige faktorer der kan ændre vores arbejdstid negativt, hos kunden.

Ændringer på rengøringshonoraret, timepriserne og andre vederlag kan ændres med én måneds forudgående varsel.

7. Helligdage

Vi holder lukket mellem jul og nytår. Ellers arbejder vi alle andre helligdage. Rengøringen vil følge sin normale plan og rykkes ikke, medmindre andet aftales. (omhandler ikke erhvervskunder).

8. Opsigelse

Abonnementet kan af begge parter opsiges med 48 timers varsel. Det er dog ikke muligt at aflyse rengøringer i opsigelsesperioden. Vælger man at opsige, efter den første rengøring, bliver der faktureret for den første rengøring samt et beløb der svarer til fire gange den første rengøring. Det betyder med andre ord at vi har en binding på 5 rengøringer. Dette er nødvendigt for at undgå misbrug.

9. Aflysning

Hos Renly ved vi at hverdagen kan være uforudsigelig og vi tager gerne imod aflysninger. Det er vigtigt, at vi modtager jeres aflysning dagen inden rengørings besøget, dog senest kl. 12:00. Såfremt vi ikke modtager dette, faktureres 50% af den aftalte pris. Ved aflysning senere end kl. 08:00 samme dag som planlagt rengøring, faktureres den fulde pris. Hvis rengøringspersonalet bliver forhindret i at komme ind i ejendommen, bliver dette også anset som aflysning, og den fulde pris vil blive faktureret. Forhindret adgang kan være at nøglen/låsen er defekt, døren til opgangen ikke kan åbnes, havelågen er låst, kunden havde aftalt at de ville være hjemme ved ankomst eller nøglen er ikke i det aftalte sted ved ankomst. Aflysning af alle andre opgaver (hovedrengøring, speciel rengøring m.m.) skal aflyses minimum 24 timer før.

10. Nøgler og sikkerhed

Rengøringsfirmaet Renly erstatter bortkomne nøgler, men ikke omlægning af låsesystemer. Vi kører med kodesystem, så hver nøgle er unik og umulig at knytte til bopæl. Nøgler returneres efter opsigelse, inden for 14 dage.

Rengøringsfirmaet Renly erstatter ikke tabte og/eller ødelagte nøgleringe, så det er vigtigt for kunden at afmontere nøgleringen før nøglen evt. bliver afleveret til os.

11. Nøgleboks

Alle private rengøringskunder som bor i hus eller rækkehus, skal have en nøgleboks sat op, hvis det ikke er muligt for dig at give os en nøgle. Du kan også vælge at lægge nøglen et aftalt sted, f.eks. under dørmåtten eller under en potteplante. Det er meget vigtigt at vi kender til lokationen før rengøringspersonalet ankommer. Hvis dette ikke er muligt, kan du også vælge at blive hjemme til rengøringspersonalet ankommer.

11.1 Modtagelse og opsætning af nøgleboks

Vi kan efter aftale sende en nøgleboks ud til dig gratis, som du selv sætter op og derefter sender et billede til os af placeringen samt koden til nøgleboksen. Vi kan også tilbyde at montere den for dig til 320 kr. inkl. moms, hvor vi sender en medarbejder ud, som kan aftale med dig om hvor den skal placeres. Vi skal på forhånd vide hvad for noget materiale den sættes op på, som f.eks. træ, mursten, beton, sten eller metal.

11.2 Nedtagning af nøgleboks og forsendelse

Du kan vælge selv at afmontere nøgleboksen og sende den til os gratis. Vi betaler for forsendelsen. Vi kan også tilbyde jer afmontering af nøgleboksen for 300 kr. inkl. moms, hvor der bliver sendt en medarbejder ud til jer. Huller fra monteringen af nøgleboksen bliver ikke dækket til af os.

Du kan også beholde nøgleboksen for 200 kr. inkl. moms.

11.3 Du har allerede nøgleboks

Hvis du allerede har opsat en nøgleboks skal vi bare have koden til den, så rengøringspersonalet har den ved ankomst.

12. Forsikring

Renly har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring og sædvanlige produkt og erhvervsansvarsforsikring. De aktuelle dækningssummer og dækningsomfang oplyses og dokumenteres på din skriftlige anmodning.

13. Skader

Skader på følsomme overflader der kræver special sæbe eller ekstra nænsom behandling erstattes ikke, hvis Renly ikke er blevet instrueret og informeret om dette på skrift. Vaser eller andet der kan ridse fladerne de står på, vil vi anbefale man sætter beskyttelses dutter på, ved skade herom er kunden selv ansvarlig. Skadens omfang skal beskrives og godkendes mellem Renly og kunden, før der aftales hvordan skaden, på bedst mulig vis skal udbedres. Klage skal kunne dokumenteres, i form af billeder eller lignende.

Ridser på paneler i hjemmet erstattes ikke. Vi gør os altid umage i at være forsigtige og benytte bløde støvsuger mundstykker og støvkoste. 

14. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

14.1 Ansvar

Med de forbehold, som følger af punkterne nedenunder, er parterne erstatningsansvarlige overfor hinanden, efter dansk rets almindelige regler

14.2 Ansvarsbegrænsninger

Krav fra jer som kunden, herunder krav på erstatning og prisnedslag, skal være fremsat skriftligt overfor Rengøringsfirmaet Renly, uden ugrundet ophold efter, at kunden er blevet bekendt med kravets eksistens, allersenest 8 dage efter skadens indtræden, hvis det ikke skal fortabes.

Ingen af parterne er ansvarlige for den anden parts indirekte tab og/eller følgeskader.

Rengøringsfirmaet Renly’s maskimale erstatningspligt under rengøringsaftalen, sammenføjet for alle indtrufne skader, såvel som for en enkeltstående skade, kan i intet tilfælde overstige 25.000 kr. Erstatning i dette tilfælde anses både som skadeserstatning, forholdsmæssigt afslag eller nedslag i prisen, ethvert skadesløsholdelsesbeløb, samt ethvert tilbagebetalingskrav, der er belønnet af Rengøringsfirmaet Renly.

Evt. omgåelse af de aftalte ansvarsbegrænsninger og friholdelsesbestemmelser følger dansk rets almindelige regler.

Der er en selvrisiko for kundens vedkommende på 450 kr. pr. skade.

15. PH / Andre design lamper i glas

Grundet skrøbeligheden på disse lamper, gør vi dem ikke rene. Hvis der fra kundes side er ønske om dette, frasiger vi os ansvaret herom. Der skal fra kundens side oplyses om at disse lamper haves.

16. Særlige overflader

Særlige overflader som betonbordplader mm. erstattes ikke ved skade, da skader kan ske ved brug af normale sæber.

Der bliver ikke benyttet rengøringsprodukter, som har risiko for at lave skade på særlige overflader som marmor mm. Der bliver heller ikke afkalket på enheder som er integreret i, eller nær ved marmor og andre særlige overflader som ikke kan tåle syrebaseret midler, da der er risiko for dryp og/eller sprøjt på den nærværende overflade.

17. Force majeure

Ingen af parterne (Kunden eller Rengøringsfirmaet Renly) skal være ansvarlig over for den anden part for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, i henhold til rengøringsaftalen, såfremt den manglende opfyldelse skyldes forhold eller omstændigheder, som er udenfor den pågældende parts kontrol, herunder brand, naturkatastrofer, afbrydelser eller sammenbrud i energiforsygningen, krig, handels- og valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, knaphed på transportmidler, strejke, ualmindelig opstået trafik eller lockout, og som ikke med rimelighed kunne have forudset, undgået eller overvundet.

Sidst opdateret: 17/10/2022 kl. 15.23